Ak máte otázky, neváhajte nás kontaktovať: 0915 703 523, 0903 059 404

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka 

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim; na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

2. Cena

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky na www.devocionalie.sk sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Pri objednávke sôch vo výške nad 120 cm, ktoré sú vyrábané iba na objednávku, predávajúci vystaví zálohovú faktúru (po dohode s kupujúcim) vo výške 70% ceny výrobku a až po jej úhrade objedná sochu u dodávateľa.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese objednavky@devocionalie.sk, alebo telefonicky na tel. č.: 0915 703 523.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
  • nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 15 dní.

4. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, avšak k dodacej dobe sa predávajúci nezaväzuje a môže trvať aj niekoľko mesiacov, nakoľko závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). Napríklad Rímske ornáty a ornáty  ručne tkané nedrží skladom ani dodávateľ. Vyrábajú sa iba na objednávku = dodanie cca za 4 až 6 týždňov. V prípade ak dodávka tovaru nie je zrealizovaná do 50 pracovných dní, má kupujúci právo po uplynutí tejto lehoty od zmluvy odstúpiť. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list.

5. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ www.devocionalie.sk. Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v sekcii „Kontakt“ na internetovej stránke www.devocionalie.sk. Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta. Reklamovaný tovar zasielajte alebo doručte osobne na adresu prevádzky spoločnosti. K reklamácii je potrebné doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.

6. Doručenie

Predávajúci zasiela zásielky kuriérom, alebo poštou len na dobierku. Pri objednávkach, vrámci Slovenskej republiky, do 299,99 € poštovné a poistné platí kupujúci – vo výške 5,00 € . Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa poškodia počas doručenia. Kupujúci si je vedomý toho, že pri objednávaní tovaru má možnosť za mierny príplatok zvoliť ako spôsob doručenia poistenú zásielku, aj do hodnoty objednávky 100,00 € a ak tak neurobil, predávajúci neručí za prípadné poškodenie tovaru. Všetky dobierky nad 100,00 € budú poistené automaticky. Predávajúci platí poštovné a poistné pri objednávkach 300,00 € a vyšších.

Pri objednávkach do zahraničia poštovné vždy platí kupujúci v plnej výške, v súlade s cenníkom doručovateľskej služby. Odporúčame riešiť formou predfaktúry  a následného odoslania tovaru, čo je oveľa lacnejšie.

7. Neprebrané zásielky

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar od kuriéra/z pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

8. Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese objednavky@devocionalie.sk spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Ak ste spotrebiteľ, tovar, ktorý ste si objednali na www.devocionalie.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať /nie ako dobierku/ Radovan Slovák, Slnečná 892/25, Dolné Lovčice 919 27 prípadne doručiť osobne. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, na adresu, alebo na bankový účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody. Kupujúci je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. V prípade, ak kupujúci doručí tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch
– tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

9. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.devocionalie.sk v sekcii „Prihlásenie“.
Prevádzkovateľ internetových stránok www.devocionalie.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

10. Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je možné iba v prípade, že vyplníte formulár na vrátenie tovaru.